Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag.

Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag